Všeobecné obchodní podmínky

 

 

I. Obecná ustanovení

 

 1. Dodavatelem internetových stránek hmmm.cz (dále jen www stránky) je společnost WIDE MEDIA GROUP s.r.o. se sídlem F. Čejky 427, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ:25850750, DIČ: CZ25850750 zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 21967 (dále jen Dodavatel), která je držitelem kompletních majetkových, obchodních a  autorských práv, která jsou spojována s provozováním www stránek..
 2. Dodavatel je oprávněn poskytovat přístup do administračního systému na základe vyplnění registračního formuláře určeného pro eshopy a dále je oprávněn na základě této registrace opakovaně stahovat datový soubor s produkty eshopu (dále jen XML feed), který slouží jako zdroj dat pro vyhledávaní.
 3. Fyzické či právnické osobě (dále jen Odběratel), která provede registraci na www stránkách  je umožněn přístup do administračního rozhraní na základě potvrzení odkazem. Tento odkaz je zaslán na email, který je považován za administrátorský a jeho majitel má maximální přístupová práva .
 4. Veškerá zpoplatněná zobrazení inzerce jsou vázány na aktuální zpoplatnění služeb Dodavatele (dále jen ceník) a akční ceny (dále jen akce) Dodavatel tímto vydává podmínky pro užívání www stránek , pro inzerci Odběratelům  na www stránkách , které se řídí všeobecnými obchodními podmínkami a ceníky

 

II. Základní podmínky používání www stránek  

 

Odběratel se zavazuje, že při používání www stránek  se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy, všeobecnými obchodními podmínkami za zpoplatnění dle ceníku  a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Dodavatele ani ostatních Odběratelů www stránek .

 

 

III. Smluvní závazky Odběratele  

 

 

IV. Registrace na základě Všeobecných smluvních podmínek

 

 1. Přístup do administračního rozhraní  je umožněn Odběratelům na základě registrace Odběratele (dále jen registrace). Dokončením registrace, zaškrtnutím souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem a potvrzením správnosti registrace odkazem následně zaslaným emailem se nový subjekt stává Odběratelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Registrace se provádí výhradně elektronickou formou na www stránkách. Při registraci je jednoznačně určena oprávněná osoba.
 3. Při Registraci je Odběratel povinen uvést správné a úplné údaje o  své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných údajů není možné dokončit registraci. Ostatní údaje poskytuje Odběratel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Odběratel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Odběratel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. IX těchto Všeobecných obchodních podmínek
 4. Před dokončením registrace je Odběratel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními  podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace . Souhlas Odběratel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
 5. Okamžikem dokončení registrace (tj. potvrzením správnosti registračních údajů zaslaných emailem) je založen smluvní vztah mezi Odběratelem a  Dodavatelem, který se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Odběratel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními  podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v  nich stanovená.

 

V. Pravidla inzerce

 

 1. Vkládání inzerátů pomocí XML feedu je zdarma
 2. Smluvní vztah vzniká na základě registrace a potvrzením správnosti registračních údajů Odběratele.
 3. Odběratel je oprávněn svou registraci zrušit prostřednictvím žádosti adresované na info@hmmm.cz. Tímto nejsou dotčeny žádné finanční závazky a pohledávky mezi Odběratelem a Dodavatelem.
 4. Odběratel zadává veškerá data prostřednictvím XML feedu, náklady a právní odpovědnost v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.
 5. Za pravdivost obsahu vložené inzerce a   její aktualizaci odpovídá výlučně Odběratel
 6. Odběratel se zavazuje, že nebude Dodavatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat, které zadal Odběratel prostřednictvím XML feedu, nebo pomocí administrace.
 7. Veškerá data a statistiky je Dodavatel povinen archivovat a zpřístupnit Odběrateli pouze pro dobu aktivní inzerci.
 8. Odběratel registrací na www stránkách jednoznačně souhlasí s textem Všeobecných obchodních podmínek a Ceníku.
 9. Odběratel registrací na www stránkách dává Dodavateli jednoznačný souhlas  se  zasíláním  informací a obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., kde tyto informace budou spojeny s www stránkami, nebo službami, které poskytuje Dodavatel třetí straně, na emaily uvedené v registraci. Emaily uvedené v registraci nebudou v žádním případně poskytnuty třetí straně.

 

VI. Smluvní práva Dodavatele

 

 1. Obsah www stránek  má pouze informativní a nezávazný charakter. Dodavatel neručí za správnost a  úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou Všeobecných obchodních podmínek a Ceníku , nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem, pokud nebude v  jednotlivých případech výslovně uvedené jinak.
 2. Dodavatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách, nikoli však textu a povahy jednotlivých inzerátů.
 3. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které Odběratelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním www stránek
 4. Dodavatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím www stránek.
 5. Dodavatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových  stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www stránek
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat údaje pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky a jsou v rozporu s dobrými mravy a to bez předchozího upozornění

 

VII. Finanční podmínky

 

 1. Veškeré zpoplatněné úkony spojené s inzercí na www stránkách se řídí těmito Všeobecnými podmínkami a platným Ceníkem.
 2. Platnost Ceníku je udána datem, který je uveden v patičce Ceníku a jeho právní relevance je zajištěna jeho vystavením na www stránkách
 3. Dodavatel nemá za povinnost změnu Ceníku Odběrateli žádným způsobem avizovat předem.
 4. Veškeré Daňové doklady jsou zasílány výhradně elektronickou formou na email, který byl Odběratelem zadán při registraci na www stránkách.
 5. Smluvní pokuta pro opožděnou platbu činí 1,5% z dlužné částky za každý, i započatý měsíc. Minimálně však 100Kč. Smluvní penále se nesjednává.

 

VIII. Reklamace

 

 1. V případě, že dojde k pochybení Dodavatele se zúčtováním služeb, nebo výpadku služeb, má Odběratel právo požadovat nápravu, nebo slevu z ceny. Odběratel reklamaci uplatní e-mailem, nebo písemnou zprávou na adresu info@hmmm.cz
 2. Reklamace na služby serveru se uplatňuje ve lhůtě 30 dní ode dne zjištění pochybení Dodavatele.
 3. Námitky vůči vystaveným fakturám je Odběratel povinen uplatnit u Dodavatele písemně nebo elektronicky  do 20  dnů po doručení faktury.
 4. Prokazovací úkon je vždy na straně Odběratele

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

 1. Přístup na www stránky  nebo některé služby poskytované Dodavatelem na www stránkách  mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů Odběratele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
 2. Dodavatel se zavazuje k tomu, že bude s údaji mající osobní charakter nakládat v souladu s platnými právními předpisy a nakládat s nimi ve smyslu zák. č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.
 3. Údaje nemající osobní charakter může Dodavatel využít pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz, sledování kvality služeb a  spokojenosti klientů.
 4. V souladu s § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti je Dodavatel oprávněn zasílat Odběratelům, jejichž e-mailovou adresu získal v rámci poskytnutí služeb, obchodní sdělení, týkající se portálu hmmm.cz, Dodavatele nebo jeho obchodní činnosti, na tuto e-mailovou adresu. Tento souhlas má Odběratel možnost kdykoliv bezplatně odvolat odpovědí na konkrétní obchodní sdělení, nebo kdykoliv požadavkem o odstranění email adresy Uživatele na info@hmmm.cz.
 5. Odběratel s výše uvedeným postupem Dodavatele souhlasí.
 6. Osobní údaje jsou Dodavatelem zabezpečeny dle moderních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osobní klientské informace jsou chráněny obchodním tajemstvím a související povinností mlčenlivosti Dodavatele.

 

X. Cookies

 

 1. Dodavatel www stránek může automaticky uchovávat data jako například spotřebitelovu IP adresu, nebo typ prohlížeče. Dodavatel www stránek taky může ukládat soubory cookies na zařízení spotřebitele, beze kterých by se odběratel nemohl přihlásit do svého konta a využívat služby provozovatele www stránek.
 2. Cookies jsou malé množství dat ve formě textových souborů, které www stránka ukládá na zařízení uživatele. Cookies umožňují provozovateli www stránek monitorovat návštěvnost na www stránkách, zjednodušit odběrateli návštěvu www stránek (podpora user experience).
 3. Dodavatel www stránek cookies využívá pouze k prohlížení statistickým a výkonnostních dat.
 4. Spotřebitel uděluje provozovateli www stránek svůj souhlas s ukládáním cookies na zařízení spotřebitele tím, že povolí svému internetovému prohlížeči instalaci a ukládání cookies. Pokud si odběratel nepřeje, aby www stránky instalovali a ukládali cookies na zařízení, může v nastaveních svého internetového prohlížeče zakázat ukládání cookies. Prosím berte na vědomí, že pokud zakážete cookies ve vašem internetovém prohlížeči, nebudete moci využívat některé vlastnosti www stránek.

 

XI. Autorská práva

 

 1. Poskytne-li Odběratel, nebo jiná fyzická či právnická osoba využívající služby, nebo soutěže, nebo slevové akce poskytované, nebo zprostředkované www stránkami (dále jen Uživatel) Dodavateli jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, kresby, obrázky, jejich soubory, autorské texty, apod.) (dále jen příspěvky), uděluje Dodavateli svolení k užití takových autorských děl, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.
 2. V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy uživatele nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje Odběratel, nebo Uživatel svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným v předchozím odstavci těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Veškerá oprávnění dle tohoto čl. Všeobecných obchodních podmínek uděluje Odběratel, nebo Uživatel Dodavateli bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v konkrétním případě stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení.
 4. Tím, že Odběratel, nebo Uživatel zašle Dodavateli své data, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Dodavateli veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných obchodních podmínek a že nikdo nemá k těmto podkladům jakákoli práva, která by v tom zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení Odběratele, nebo Uživatele ukáže být nepravdivým, je Dodavatel oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Dodavatel prohlášení zákazníka za pravdivé považoval a použil podklady tak, jak je uvedeno výše.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20.11.2013 do vydání nového textu

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Hlídat cenu - Pokud cena produktu klesne pod Vámi definovanou hodnotu budeme Vás informaovat emailem.
Načítám srovnání cen